OPANOWANIE CIELESNYCH POŻĄDAŃ

Służyło to oczywiście przede wszystkim opanowaniu cielesnych pożądań, a więc umocnieniu władzy ducha nad ciałem, ale wpływ na zdrowie był również niewąrtpliwy. Nie zawsze jednak musiał być do­datni — to już zależało od rodzaju stosowanego dietetyczne­go umartwienia. W chrześcijańskiej ascetyce znajdujemy zarówno ogranicze­nia i umartwienia nakazywane przez Kościół wszystkim wier­nym, jak i pewne obostrzone przepisy w niektórych regułach zakonnych bądź też bardzo idywidualnie pomyślane dodatko­we umartwienia dietetyczne podejmowane w duchu religijnej ofiary przez osoby świeckie. Takie pobożne praktyki asce­tyczne mogą być niekorzystne dla zdrowia, jeśli są zaplano­wane bez znajomości zasad dietetyki, np. jeśli polegają nie tylko na wyłączeniu smacznych i powszechnie pożądanych pokarmów, jak mięso, wino czy słodycze, ale również i takich, które są dla zdrowia niezbędne (jak np. owoce).

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *