NIE NADAREMNE ŁĄCZENIE

Nie darmo Biblia łączy wystąpienie uczucia wstydu z grze­chem pierworodnym, który zniszczył pierwotny porządek natury ludzkiej, bardzo osłabiając władze duchowe i wprowa­dzając w pożądania cielesne skłonność do anarchii. Wstyd jest tu w pewnym sensie lekarstwem, reakcją alarmową, ra­tunkową. Jeśli tę reakcję usuwamy przez taką rehabilitację ciała, która jeszcze bardziej osłabia jego zależność od ducha, to tego typu reformę trudno uznać za wartościową. Prawdzi­wa rehabilitacja ciała to uznanie jego wielkiej wartości i za­pewnienie mu warunków dla zdrowia i (rozkwitu. Ale to może realizować się tylko pod ścisłym kierownictwem rozumu i woli. Karol Wojtyła w swej pracy Miłość i odpowiedzialność ciekawie interpretuje zjawisko wstydu seksualnego, wycho­dząc z założeń personalistycznych, z analizy osoby i jej na­tury. Osoba jestt panią samej siebie i nikt prócz Boga Stwórcy nie ma do niej prawa, nie może uczynić jej swą własnością, chyba że ona sama na to pozwoli, oddając mu siebie z -miłości.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *